Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przeprowadzenia usługi w zakresie prowadzenia i organizacji w ramach umowy ? indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego? ? indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego" dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej biorących udział w projekcie ?Zacznij od nowa? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do przeprowadzenia postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 ero określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 03/2008 Kierownika GOPS w Kutnie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie określenia ramowych procedur udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych


 

niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku oparte na zasadzie konkurencyjności mające na celu

przeprowadzenia usługi w zakresie prowadzenia i organizacji w ramach umowy „ indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego” „ indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego" dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej biorących udział w projekcie „Zacznij od nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

1.         NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

tel./fax (24) 355-70-36

REGON: 610203343 NIP: 775-23-31-364

Adres: www.bip.gminakutno.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na niżej opisany przedmiot zamówienia:

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie w ramach umowy.

Część pierwsza przedmiotu zamówienia: usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 28 Beneficjentów Ostatecznych w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych (razem 140 godzin zegarowych)  i grupowego wsparcia psychologicznego dla 28 Beneficjentów Ostatecznych – 2 grupy 14 osobowe po 30 godzin (razem 60 godzin zegarowych).

Część druga przedmiotu zamówienia: usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla 28 Beneficjentów Ostatecznych w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych (razem 140 godzin zegarowych) i grupowego doradztwa zawodowego dla 28 Beneficjentów Ostatecznych - 2 grupy 14 osobowe po 30 godzin (razem 60 godzin zegarowych).

 1. Odbiorcami będą osoby z terenu gminy Kutno tj.: bezrobotne w tym niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczące w realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie Projekcie „Zacznij od nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel: Celem poradnictwa psychologicznego jest wsparcie beneficjentów projektu w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących szeroko rozumianej aktywności społeczno-zawodowej, w szczególności zniwelowanie barier psychologicznych występujących u skierowanych osób, podniesienie ich kompetencji życiowych, umiejętności społeczno – zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych, wpływanie na poprawę ich relacji z innymi, komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie ich pewności siebie, określenie predyspozycji psychofizycznych, pomoc w wyborze zawodu lub w przekwalifikowaniu, radzenie sobie z sytuacją pozostawania osobą niepracującą niepełnosprawną lub wykluczoną społecznie, zmotywowanie do aktywnej postawy w celu powrotu do życia społecznego i na rynek pracy.

 

Cel: Celem doradztwa zawodowego jest wsparcie Beneficjentów projektu w rozwiązywaniu problemów dotyczących szeroko rozumianej aktywności zawodowej, w tym w szczególności wyboru zawodu, możliwości dalszego kształcenia i szkolenia zgodnie z predyspozycjami, zmotywowanie do aktywnej postawy na rynku pracy, wymogów, które muszą spełniać kandydaci do pracy w danym zawodzie, umiejętności kontaktu z pracodawcą. W czasie spotkań uczestnik i uczestniczka powinien poznać swój potencjał i nowe możliwości co do swojej przyszłej aktywności zawodowej.

 

W ramach usługi psychologicznej zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

 

- wykonie badania i postawienie diagnozy psychologiczne skierowanych Beneficjentów;

-przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego w łącznym wymiarze 5 godzin zegarowych – pięć jednogodzinnych spotkań indywidualnych dla 28 beneficjentów;

- przeprowadzenie poradnictwa grupowego dla 2-ch grup po 30 godzin każde w formie warsztatów;

- przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w formie terapii indywidualnej dla wszystkich uczestników projektu;

- w okresie od sierpnia do listopada 2012roku przeprowadzenie badania wstępnego w wymiarze 2 godzin na każdego uczestnika projektu;

- udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, zniesienia barier i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, z wyuczonej bezradności lub innych;

- udzielenie pomocy w łagodzeniu konfliktów interpersonalnych występujących u Beneficjentów projektu i poprawa ich relacji społecznych, komunikacji interpersonalnej;

- prowadzenie stałej ewaluacji postępów osób objętych wsparciem;

- wspieranie aktywności społecznej i zawodowej uczestników i uczestniczek projektu;

- określenie możliwości psychofizycznych i pomoc w wyborze zawodu lub przekwalifikowaniu, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

- dokumentowanie własnej pracy: kartami czynności, listami obecności, sporządzeniem opinii psychologicznych z zaleceniami, ewidencją udzielonych konsultacji, indywidualnymi terminarzami spotkań z beneficjentami, przeprowadzonymi ankietami;

- prowadzenie konsultacji wg ustalonego z koordynatorem projektu harmonogramu;

- ciągłą współpraca z innymi osobami zatrudnionymi w projekcie, a w szczególności z doradcą zawodowym i pracownikami GOPS realizującymi projekt.

 

W ramach usługi doradcy zawodowego zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

 

- przeprowadzenie niestereotypowego poradnictwa zawodowego indywidualnie w wymiarze 5 godzin zegarowych dla 28 beneficjentów (łącznie 140godzin zegarowych) pięć spotkań jednogodzinnych, z dostosowaniem do potrzeb beneficjentów projektu oraz udzielenie grupowego wsparcia dla tych osób w wymiarze łącznym nie więcej niż 60 godzin zegarowych, z podziałem na 2 grupy w łącznym wymiarze 60 godzin zegarowych – w formie warsztatów po 30 godzin każde

- ustalenie indywidualnej ścieżki integracji zawodowej dla każdego z beneficjentów (po 2h na uczestnika);

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania Beneficjentów projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

- świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego związanych z planowaniem kariery zawodowej dla nieaktywnych zawodowo poprzez udzielanie: indywidualnych i grupowych porad zawodowych oraz indywidualnych i grupowych informacji zawodowych;

- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych Beneficjentom Ostatecznych;

- udzielanie porad indywidualnych i grupowych związanych z podejmowaniem decyzji zawodowych w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz miejsca pracy, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

- przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy – w formie szkoleń, spotkań, warsztatów i indywidualnych konsultacji, z zachowaniem zasady równości szans płci, niestereotypizowanie zawodów, dzielenia ich na męskie i żeńskie;

- stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego, np.: rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań;

- gromadzenie, aktualizowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów informacji edukacyjnych, o lokalnym rynku pracy; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), formach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;

- wskazywanie osobom zainteresowanym źródła dodatkowej rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych Unii Europejskiej, porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;

- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących osoby do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

- kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;

- współpracowanie stałe z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie, a w szczególności z psychologiem i pracownikami GOPS realizującymi projekt;

- dokumentowanie własnej pracy: indywidualnymi planami reintegracji w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, listami obecności, dziennikiem zajęć, sporządzeniem opinii, przeprowadzeniem ankiet.

 

3.USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


 

1. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom ze względu na specyfikę zamówienia.


 

3.1 Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV0 2008):

Ustala się następujące grupy CPV, według której Zamawiający dokonał agregacji przedmiotu zamówienia:

85.12.12.70-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne;

85.31.23.20-8Usługi doradztwa.

3.2 Miejsce przeprowadzenia treningów kompetencji i umiejętności społecznych:

na terenie miasta Kutna lub gminy Kutno.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych – sali do przeprowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.


 

3.3 Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów z realizacji zadania najpóźniej w dniu przedłożenia rachunku/ faktury za wykonanie usługi.

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Beneficjentom zapewnienie dwudaniowych posiłków oraz dostęp do serwisu kawowego w postaci kawy, herbaty, cukru, śmietanki, cytryny, wody mineralnej oraz ciastek.

7. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) stałej współpracy z innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie i pracownikami GOPS realizującymi projekt.

b) systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia,

c) bieżącego informowania Zamawiającego o:

- wszystkich przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych,

- rezygnacji uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.


 

4.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Zamówienie musi zostać zrealizowane do 30 listopada 2012 r. Termin zostanie uściślony w umowie zawartej z Wykonawcą po wyborze oferty.


 

5.    KRYTERIA OCENY OFERT

1) Cena oferty – 80 pkt.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej.

 

cena oferowana minimalna brutto

C =     -------------------------------------------------------------  X 100 pkt x 80%

cena badanej oferty brutto

 

2) Doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt.

Sposób obliczania punktów za kryterium „Doświadczenie”.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie poprzez ( wykaz usług) stanowi załącznik nr 2 do oferty.

Ocena dokonana zostanie zgodnie z poniższym kluczem:

Od 0 do 2 usług - 0 pkt.

Od 3 do 5 usług - 5 pkt.

Od 6 do 8 usług - 10 pkt.

Od 9 do 11 usług - 15 pkt.

Powyżej 12 usług - 20 pkt.

Doświadczenie = ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną / oferta z uzyskaną maksymalną ilością punktów x 100 pkt x 20%.


 

Wartość łącznej oferty stanowi cena + doświadczenie.

5.1 Liczba punktów przyznana każdej z ofert stanowić będzie sumę punktów obliczonych w zakresie każdego z wyżej podanych kryteriów.

5.2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów na podstawie ustalonych kryteriów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.3. Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

5.4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

6.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Wykonawca przygotuje i złoży ofertę w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 2. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

 3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

 6. Dokumenty wielostronicowe muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” na każdej ze stron.

7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena, uwzględniająca podatek VAT.

 

Wykonawca składa ofertę posiadającą załączone dokumenty:

1) Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy na usługi indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego i doradcy zawodowego.

2) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć i warsztatu przez psychologa i doradcę zawodowego,

3) Referencje i inne dokumenty potwierdzające wiarygodność,

4) Wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

7.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego"”

 

8.    ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Zmian rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli występują przyczyny od niego niezależne, nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego,

 2. Nie wyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania uzasadnienia,.

 3. Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku, gdy oceniani oferenci przedstawią jednakową cenę oferty.


 

9.    INNE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Joanna Przybylska pod numerem telefonu (24) 355-70-36.

10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zamawiający przewiduje z wybranym Wykonawcą podpisanie umowy na wykonanie zamówienia,

 2. Jeżeli wyłoniony Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia stosownego wydruku.

 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia,

 4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.


 

Załącznik nr 1


 

…………………………………………..

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)


 

OFERTA


 

I. FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa: .........................................................................................................................................................

Siedziba: ......................................................................................................................................................

Województwo: ..............................................................................................................................................

Internet: e-mail: ……………………………………..

Nr telefonu: ...................................................., Nr faksu ……………………………………………….

Nr NIP: ..............................................................,  Nr REGON ……………………………………………

reprezentowany przez: .................................................................................................................................

                                                 imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Dane dotyczące Zamawiającego:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

REGON: 610203343 NIP: 775-23-31-364

Nawiązując do ogłoszenia zapytania ofertowego na usługi w zakresie prowadzenia i organizacji  w ramach umowy zlecenia „ indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego” „indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego" bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych) , w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, skierowanych przez Zamawiającego, uczestniczących w realizowanym przez Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Projekcie „Zacznij od nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1. Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem, zgodnie z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu, za cenę:


 

Część pierwsza zamówienia:


 

Przedmiot zamówienia

Razem liczba godzin usług do realizacji

Stawka netto za świadczenie 1h usług [zł/h]

Stawka

VAT

[%]

Wartość

netto [zł]

(poz. 2x3)

Kwota

VAT [zł]

(od poz. 5)

Stawka brutto za świadczenie 1h usług [zł/h]

Łączna wartość brutto zamówienia

[zł] ( poz. 2x7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 28 BO w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych

 

140

 

 

 

 

 

 

Usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla 28BO –  spotkań warsztatowych 30 godzinnych w 2-ch grupach 14 osobowych

 

60

 

 

 

 

 

 

 RAZEM:

 

 

--------------


 

--------------

 

WARTOŚĆ NETTO OFERTY SŁOWNIE: 

 

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY SŁOWNIE: 

 

 

 

 

 

Część druga zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia

Razem liczba godzin usług do realizacji

Stawka netto za świadczenie 1h usług [zł/h]

Stawka

VAT

[%]

Wartość

netto [zł]

(poz. 2x3)

Kwota

VAT [zł]

(od poz. 5)

Stawka brutto za świadczenie 1h usług [zł/h]

Łączna wartość brutto zamówienia

[zł] (poz. 2x7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla 28 BO w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych

 

140

 

 

 

 

 

 

Usługi grupowego doradztwa zawodowego dla 28 BO – spotkań warsztatowych 30- godzinnych w 2-ch grupach 14 osobowych

 

60

 

 

 

 

 

 

 RAZEM:

 


 

--------------

 

--------------

 

 WARTOŚĆ NETTO OFERTY SŁOWNIE: 

 

 WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY SŁOWNIE: 

  

Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną (odpowiedzialnymi) za wykonanie zobowiązań umowy części pierwszej i drugiej przedmiotu zamówienia jest/są:

1) .................................................................................................., tel. kontaktowy, faks: ……………………………

zakres odpowiedzialności .......................................................................................................................................

2) ................................................................................................, tel. kontaktowy, faks: ……………………………

zakres odpowiedzialności .......................................................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej  przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) dla części pierwszej i drugiej przedmiotu zamówienia jest:

stanowisko …………………………………………………………....................................................................... imię i nazwisko …………………....…………...........................................................................................................

tel./faks…………………………………………………………………………………….........................................

uwagi: ……………………………………………………………………………………………………..................

Oświadczenia dotyczące postanowień oferty:

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ofertą, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczamy, że załączony do oferty wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wybrania niniejszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w ofercie oraz załącznikach do niej.

6.Ofertę niniejszą składamy na ______ stronach kolejno ponumerowanych.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam (należy wypisać wszelkie dokumenty, załączniki, itp. składające się na przedstawioną przez Wykonawcę ofertę, nie uwzględniając niniejszego dokumentu):

1. ........................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................

6. ........................................................................................................................................................

7. ........................................................................................................................................................

8. ........................................................................................................................................................

9. ........................................................................................................................................................

10. ........................................................................................................................................................

11. ........................................................................................................................................................

12. ........................................................................................................................................................

 

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione innym uczestnikom postępowania. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………....


 

Data: .........................................

 


 

.........................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 2


 

.........................................................

Papier  firmowy lub nazwa firmy,

lub osoby fizycznej

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością  usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

(DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY)

Dotyczy części ………. przedmiotu zamówienia

Usługi ………………………………………………………………………………………….

Lp.

Nazwa usługi

Termin wykonania

Nazwa i adres odbiorcy

Liczba uczestników/uczestniczek

Miejsce wykonania

 1.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumenty  potwierdzające zdobyte doświadczenie (listy referencyjne, umowy, protokoły odbioru, zaświadczenia, rekomendacje itp.).


 

Data: .........................................

 

 

..................................................

Podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika


 

Załącznik nr 3


 


 

.........................................................

Papier  firmowy lub nazwa firmy,

lub osoby fizycznej


 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

(DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY)

Dotyczy części ………. przedmiotu zamówienia 

Usługi ………………………………………………………………………………………….

Lp.

Imię i nazwisko

(zakres czynności do wykonania)

Poziom wykształcenia (nazwa ukończonej uczelni, uzyskany tytuł)

Doświadczenie w przeprowadzaniu tożsamych zadań (termin, grupa odbiorców)

Liczba przeprowadzonych tożsamych zadań w ciągu 3 lat

Informacja  o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć następujące dokumenty:

1.        Kserokopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia;

2.        Przy każdej wskazanej w wykazie osobie wpisać właściwy zwrot (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa przedwstępna, deklaracja współpracy, porozumienie o współpracy itp.).

 

 

 

Data: .........................................

 


 

..................................................

Podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik


 

Załącznik nr 4

 

PROJEKT

UMOWY – na usługi indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego i doradcy zawodowego


 

zawarta dnia ……….. 2012 roku w Kutnie, pomiędzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno

reprezentowanym przez Kierownika

Panią

Marią Łuczak - Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie,

zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ,

a

………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:

1…………………………………………………

2 …………………………………………………

wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod numerem …………………….. ,  NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ.

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku zapytania ofertowego.

§ 1

Zleceniodawca oświadcza, iż realizuje Projekt „Zacznij od nowa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego zostaje zawarta niniejsza umowa.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 2

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy udzielanie poradnictwa i indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego i doradcy zawodowego dla skierowanych przez Zamawiającego osób (kobiet i mężczyzn), uczestniczących w realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie Projekcie „Zacznij od nowa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wymiarze 5 jednogodzinnych spotkań indywidualnych dla każdej skierowanej osoby oraz zajęć grypowych w ilości 30 godzin na grupę.

2. Przedmiot zamówienia wykonywany byłby na rzecz nie więcej niż 28 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w tym niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zgłoszonych Zleceniobiorcy na piśmie przez Zleceniodawcę,.

3.Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonywać je z należytą starannością i rzetelnością, jednocześnie zobowiązując się do stosowania w swoich działaniach zasady równości szans płci.

§ 3

1. Wykonanie przedmiotu umowy dla wsparcia psychologicznego będzie polegać w szczególności na wykonywaniu takich czynności jak:

a) wykonanie badania i diagnozy psychologicznej skierowanych beneficjentów;

b) zaprojektowanie planu wsparcia psychologicznego dla poszczególnych beneficjentów;

c) pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, barier i ograniczeń wynikających z długotrwałego bezrobocia, z wyuczonej bezradności lub innych;

d) pomoc w łagodzeniu konfliktów interpersonalnych występujących u beneficjentów, poprawa ich relacji społecznych, komunikacji interpersonalnej;

e) wspieranie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów;

f) w uzasadnionych przypadkach prowadzenie indywidualnego poradnictwa i oddziaływania terapeutycznego;

g) określenie możliwości psychofizycznych i pomoc w wyborze zawodu lub przekwalifikowaniu;

k)stała współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie realizującymi projekt „Zacznij od nowa”oraz doradcą zawodowym.

h) prowadzenie dokumentacji z udzielonego wsparcia (opinie psychologiczne z zaleceniami, listy obecności beneficjenta na spotkaniach, karty czynności dla każdego Beneficjenta Ostatecznego, zaświadczenia, ankiety).

2.Wykonanie przedmiotu umowy z doradcą zawodowym będzie polegać w szczególności na wykonywaniu takich czynności jak:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania beneficjentów projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

b) świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego związanych z planowaniem kariery zawodowej dla bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz innych poszukujących pracy poprzez udzielanie: indywidualnych i grupowych porad zawodowych, oraz indywidualnych i grupowych informacji zawodowych.

c) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych beneficjentom projektu,

d) udzielanie porad indywidualnych i grupowych związanych z podejmowaniem decyzji zawodowych w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz miejsca pracy;

e) przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach , możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy - w formie szkoleń , spotkań , warsztatów i indywidualnych konsultacji;

f) stosowanie właściwych metod, narzędzi i technik z obszaru indywidualnego poradnictwa zawodowego , np. rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja , analiza dokumentów i wyników specjalistycznych badań lekarskich, testy zainteresowań;

g) gromadzenie, aktualizowanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów informacji edukacyjnych, o lokalnym rynku pracy; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach (stanowiskach pracy), formach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy.

h) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w prac, programów edukacyjnych Unii Europejskiej, porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych,

i ) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących osoby do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

j) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

k) stała współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie realizującymi projekt „Zacznij od nowa”i psychologiem.

l) prowadzenie dokumentacji z udzielonego wsparcia (indywidualne plany reintegracji w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, listy obecności, dzienniki zajęć, sporządzenie opinii oraz przeprowadzone ankiety).

3 .Zleceniobiorca wyda osobom uczestniczącym w spotkaniach zaświadczenia lub certyfikaty.


 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, list obecności, kart czynności, zaświadczeń itd.,

b) przeprowadzenia ankiet określających stopień zadowolenia uczestników i uczestniczki z udzielonego wsparcia,

c) systematycznej oceny wyników z udzielonego wsparcia,

d) bieżącego informowania Zamawiającego o:

- wszystkich przypadkach nieobecności na spotkaniach osób skierowanych,

- rezygnacji uczestnika z organizowanych spotkań w trakcie ich trwania.

- współdziałania przy wykonaniu umowy z Zleceniodawcą.

e) Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje w których posiadanie wszedł wykonując przedmiot umowy.

f) Zleceniobiorca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024).

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a) zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych – sali do przeprowadzenia spotkań odpowiednio wyposażonej, klimatyzowanej, mającej na celu stworzenie odpowiedniej atmosfery do pracy i prowadzenia rozmów;

b) zapewnienia posiłków dwudaniowych oraz serwisu kawowego,

c) w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą ustalania skierowanym osobom terminów i godzin spotkań, zgodnych
z miesięcznym harmonogramem przedstawionym przez Zleceniobiorcę na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca.

d) materiałów koniecznych do przygotowania dokumentacji z udzielonego wsparcia.


 

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 5

1.Umowa obowiązuje od dnia …............ 2012 roku do dnia 30 listopada 2012 roku.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenia za wykonane czynności.

5. Po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Zleceniodawcy wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z wykonywaniem przedmiotowej umowy.


 

WYNAGRODZENIE

§ 6

1.Za wykonanie przedmiotowej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ______ zł brutto (słownie złotych: ______________________________________) po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Z tytułu wykonania czynności, objętych przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniobiorca wystawi
i przedłoży Zleceniodawcy rachunek lub fakturę.

 1. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Zleceniobiorcę rachunku / faktury do siedziby Zleceniodawcy.

INNE POSTANOWIENIA

§ 7

1. Zleceniodawca jest uprawniony do przekazywania na piśmie uwag do sposobu wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę.

2. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie samodzielnie.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zleceniodawcy i jednym dla Zleceniobiorcy.

 

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA


 

…………………………………….. …………………………………

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie_ofertowe_na_doradce_zawodowego_i_psychologa.pdf 2012-07-02 14:14:56 198,5KB
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_zapisu_w_ofercie.pdf 2012-07-30 09:28:57 100,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenia_zamA_wienia_z_wyboru_oferty.pdf 2012-08-03 08:13:38 116,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 02-07-2012 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 03-08-2012 08:13