herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
tel.: (0-24) 355-70-20
fax: (0-24) 355-70-21
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr
223, poz. 1655).
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : www.bip.gminakutno.pl
ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:
Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej
przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100 zł.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno”
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce wykonania: gm. Kutno
4. Opis:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej, wykonanie rurociągów od
zbiornika do stacji uzdatniania wody oraz wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej.
5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45252120-5
6. Wielkość: poniżej 5.000.000 EURO
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.04.2012 r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg
załącznika nr 2
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedno zamówienie w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości minimum
300.000,00 zł oraz załączy dokument/dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg
załącznika nr 2
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe jako
kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum 1 osoba
- w specjalności sieci i instalacji wodociągowych – minimum 1 osoba
- w specjalności sieci i instalacje elektryczne – minimum 1 osoba
wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg
załącznika nr 2
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie
złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując
formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
wykonawca spełnia w/w warunki.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
załącznika nr 2,
b) wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b)
SIWZ, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone - wg załącznika nr 4;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za
kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) SIWZ,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie
do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5
d) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz
osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 5
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wg. załącznika nr 6),
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiający wymaga wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. słownie: pięć tysięcy
złotych
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w
treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:
a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć wcześniej w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją
zawinionego działania którejkolwiek ze stron,
d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doświadczonego wykonawcę.
Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.
Strony ustalą nowy termin który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.
2. Zmiany wynagrodzenia umownego:
a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo
korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego,
b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów
zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną
ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie
określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu
zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa
zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.
c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert: 27.02.2012 roku godz. 11:00.
2. Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie
3. Otwarcie ofert: dnia 27.02.2012 roku o godz. 11:15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE
PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
NIE
Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia 10-02-2012

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający:
Gmina Kutno
z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 10-02-2012  wszczyna postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:
„Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm.
Kutno”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_korekta.pdf 2012-02-15 10:28:16 154,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:32 3,0MB 234 razy
2 kosztorys_nakladczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:32 104,5KB 464 razy
3 specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:32 194,9KB 208 razy
4 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:42 291,3KB 217 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 14:27:30 1,2MB
2 Pytania_i_odpowiedzi_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-22 09:35:24 413,1KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-02-29 10:36:11 549,7KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-03-12 14:32:24 478,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 10-02-2012 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 12-03-2012 14:32