Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno
tel.: (0-24) 355-70-20
fax: (0-24) 355-70-21
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EURO, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr
223, poz. 1655).
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : www.bip.gminakutno.pl
ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:
Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej
przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100 zł.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno”
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce wykonania: gm. Kutno
4. Opis:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej, wykonanie rurociągów od
zbiornika do stacji uzdatniania wody oraz wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej.
5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45252120-5
6. Wielkość: poniżej 5.000.000 EURO
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.04.2012 r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg
załącznika nr 2
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał minimum jedno zamówienie w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości minimum
300.000,00 zł oraz załączy dokument/dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg
załącznika nr 2
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, iż dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe jako
kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimum 1 osoba
- w specjalności sieci i instalacji wodociągowych – minimum 1 osoba
- w specjalności sieci i instalacje elektryczne – minimum 1 osoba
wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg
załącznika nr 2
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie
złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ stosując
formułę „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
wykonawca spełnia w/w warunki.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk
załącznika nr 2,
b) wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w pkt. VI. 1. b)
SIWZ, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone - wg załącznika nr 4;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za
kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu określonego w pkt. VI. 1. c) SIWZ,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie
do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 5
d) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz
osoby te posiadają wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 5
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 3,
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wg. załącznika nr 6),
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI.1 SIWZ, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiający wymaga wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. słownie: pięć tysięcy
złotych
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w
treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:
a) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć wcześniej w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją
zawinionego działania którejkolwiek ze stron,
d) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doświadczonego wykonawcę.
Fakty powyższe zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem przez Wykonawcę muszą być potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle.
Strony ustalą nowy termin który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.
2. Zmiany wynagrodzenia umownego:
a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo
korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu ofertowego,
b) w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów
zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną
ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie
określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu
zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa
zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym.
c) wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Termin składania ofert: 27.02.2012 roku godz. 11:00.
2. Miejsce: Gmina Kutno w sekretariacie
3. Otwarcie ofert: dnia 27.02.2012 roku o godz. 11:15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM
STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE
PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
NIE
Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia 10-02-2012

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający:
Gmina Kutno
z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 10-02-2012  wszczyna postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:
„Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm.
Kutno”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_korekta.pdf 2012-02-15 10:28:16 154,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 dokumentacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:32 3,0MB 234 razy
2 kosztorys_nakladczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:32 104,5KB 466 razy
3 specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:32 194,9KB 208 razy
4 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:33:42 291,3KB 217 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 14:27:30 1,2MB
2 Pytania_i_odpowiedzi_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-22 09:35:24 413,1KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-02-29 10:36:11 549,7KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-03-12 14:32:24 478,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 10-02-2012 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 12-03-2012 14:32