Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń.


Kutno: Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń.
Numer ogłoszenia: 377074 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kutno , ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 24 355 70 20, faks 24 3557021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminakutno.pl; www.gminakutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w parku objętym ochroną konserwatorską, wraz z niezbędną do tego celu dostawą sadzonek . Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sadzonek wykazanych w załączniku nr 3)Tabele Elementów Rozliczeniowych (TER), dokonanie nasadzeń wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tj. opalikowaniem drzew, wykonaniem niezbędnych wiązań, ukształtowaniem mis do właściwego podlewania oraz wypełnienie mis zrębkami. Rośliny muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego podanymi w specyfikacji przetargu, jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte. Pokrój roślin, barwa liści powinny być charakterystyczne dla poszczególnych gatunków i odmian. Niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian. Rośliny muszą być oznaczone etykieta zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską. Dopuszczalne są drzewa z bryła korzeniową w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach przeznaczonych wyłącznie do uprawy roślin, szyte donice z juty, kosze z drutu niepowlekanego ciasno ściągnięte. Bryła korzeniowa winna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona. Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny, kontener musi być dobrze przerośnięty korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie materiału szkółkarskiego sadzonego do kontenerów bezpośrednio przed wysyłką. Pnie drzew nie mogą mieć widocznych ran i innych uszkodzeń w tym mechanicznych. Niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki. Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego za wyjątkiem drzew form kulistych, zwisłych czy naturalnie rozwidlających się (dęby, graby). W czasie transportu materiał szkółkarski winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem i przesuszeniem. Przed posadzeniem należy sekatorem uformować koronę usuwając gałęzie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca powinien zabezpieczyć teren, na miejsce przechowywania materiału szkółkarskiego (dołownik ziemny umożliwiający ochronę brył korzeniowych przed przesuszeniem i przemarzaniem.) Drzewa i krzewy do nasadzeń wewnątrz parku powinny pochodzić z upraw kontenerowych. W przypadku drzew wysokość szczepienia lub formowania koron powinna wynosić minimum 2m. Drzewa i krzewy z nasadzeń ochronnych, przy ścieżce dydaktycznej oraz żywopłotów grabowych mogą pochodzić ze szkółek leśnych (formy naturalne, materiał kopany). Sadzenie drzew w doły o głębokości i średnicy 1m bez zaprawiania ziemią urodzajną. Sadzenie krzewów-materiał kopany-w doły o średnicy i głębokości 0,5m. Sadzenie krzewów żywopłotowych ze szkółek leśnych (graby) w rowek o szerokości 0,6m i głębokości 0,5m. Opalikowanie drzew: - 2 paliki (Ø 8 cm, h 2 m), 2 poprzeczki (przybite do palika poniżej poziomu przysypania), 2 wiązania, wykonanie misy, 2 paliki (świadki) Ø 6 cm, wys. 0,7 m z tego 0,3 m ponad gruntem dla ochrony szyi korzeniowej przed uszkodzeniem podczas wykaszania trawy. Wypełnienie mis zrębkami wolnymi od chorób grzybowych, warstwa 7 cm,) wywóz urobku oraz uporządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie :Koncepcji rewaloryzacji i urządzenia zieleni parkowej parku we wsi Leszczynek Gmina Kutno. Rodzaj opracowania: Projekt urządzenia zieleni. stanowiącym Załącznik nr 1do SIWZ oraz w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ . Wykaz materiału do nasadzeń przedstawiono w załączniku nr 3-Tabele Elementów Rozliczeniowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 16.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i sadzeniu krzewów i drzew w parkach , zieleńcach lub innych terenach zieleni zorganizowanej o wartości zadań minimum 40 tys. każde ( wartość zadania obejmuje dostawę sadzonek wraz z wykonaniem nasadzeń).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie pracami, tj. minimum kierownikiem wykonywanych usług z wykształceniem co najmniej : technik ogrodnik lub technik leśnik,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy spełnią warunek jeżeli są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, b) działania siły wyższej Fakty powyższe muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika prowadzonych prac i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokóle. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót który zostanie wprowadzony aneksem do umowy. 2.Zmiany wynagrodzenia umownego: a) w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu prac, b) nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, skróconego kosztorysu ofertowego jak i zapisów wynikających ze SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu skróconego ofertowego. 3.pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, b)zmiana personelu wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowa wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone w rozdziale 9, ust.1 pkt. 3) SIWZ, dla stanowiska, które ma objąć, c) zmiana personelu wskazanego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminakutno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kutno ul. Wincentego Witosa 1 99-300 Kutno sekretariat-pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie..pdf 2012-10-02 15:05:29 178,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 15:05:29 415,8KB 71 razy
2 zalacznik_nr_2.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 15:05:37 2,6MB 71 razy
3 zalacznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 15:05:37 63,2KB 171 razy
4 zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 15:05:37 326,4KB 291 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2012-10-17 13:43:39 1,9MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 02-10-2012 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Kondracki 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 17-10-2012 13:43