herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

WÓJT GMINY KUTNO Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)oraz uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kutno z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI.

WÓJT GMINY KUTNO

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)oraz

uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kutno z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI.

 

RODZAJ ZADANIA:

 

I Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze:

 

1.sportowo-profilaktycznych dla min.30 dzieci

-przewidywana kwota dotacji w 2011 roku wynosi 7.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r. - 7.000 zł.)

2. profilaktyczno-wypoczynkowym dla min. 30 dzieci

-przewidywana kwota dotacji w 2011 roku wynosi 7.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r.- 7.000 zł.)

 

II Organizacja kolonii i obozów w okresie wakacji o charakterze:

1.sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2011 roku wynosi 8.750 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r.-8.500 zł.)

2.wypoczynkowo-sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2011 r. Wynosi 8.750 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r.-8.500 zł.)

3.turystyczno-wypoczynkowy z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2011 roku wynosi 8.750 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r.-8.500 zł.)

4.terapeutyczno-wypoczynkowym dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2011 roku wynosi 8.750 zł.

( zrealizowana dotacja w 2010 r.-8.500 zł.)

 

 

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci z gminy Kutno.

2.Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz.U. Z 2011 r. Nr 6, poz.25).

3.Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferentów warunków

i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr 234, poz.1536)

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Okres wakacji 2011 rok

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Zlecone zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z wymogami oferty oraz podpisaną w tym zakresie umową.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty na realizacje w/w zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć do dnia 20 maja 2011 roku do Sekretariatu Urzędu Gminy, ul. Witosa 1, pokój nr 16 do godz.15.oo.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Alkoholizmowi” opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej bip.gminakutno.pl oraz

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie, ul.Witosa 1, pokój nr 11.

 

 

WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 

1.Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

2.Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

-termin i miejsce realizacji zadania publicznego

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

-informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie

-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

-deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

1.Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 23 maja 2011 roku, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację

-zgodność oferty z zadaniem konkursu

-proponowaną jakość wykonania zadania wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań

-przedstawioną kalkulację kosztów zadania

-dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta

-dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem

-udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizacją zadania

2.Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Kutno zostanie zamieszczona

na tablicy ogłoszeń Gminy Kutno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Gminy Kutno.

 

DO OFERT W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 

-wkład rzeczowy, osobowy planowany przez organizację lub podmiot uprawniony w art.3 ust.3 ustawy

-aktualny statut organizacji pozarządowej

-aktualny wyciąg z właściwego rejestru

-zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego

-oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadania

-pisemne rekomendacje dotyczące realizowanych projektów

-inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie

ul.Witosa 1, pokój nr 11, tel.(24) 355-70-22.

 

Kutno dn. 14.04.2011 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 14-04-2011 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 14-04-2011 10:50