herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Ogłoszenie dotyczące prowadzenia noclegowni

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Kutno zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz U z 2016r poz. 1817) i art.25 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U z 2017 r poz. 1769, poz.1985)oraz uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie noclegowni dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

 

I. Rodzaj zadania.

- udzielenie schronienia,

- zapewnienie posiłku,

- oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zadanie dotyczy osób bezdomnych, a także sytuacji patologicznych np. przemocy w rodzinie.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Na realizację zadania określonego w pkt.1 dotacja wynosi 14.000 złotych.

 

III. Zasady przyznania dotacji.

 

Udzielenie dotacji może nastąpić na rzecz :

- organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze zadań publicznych,

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,           

- stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielni socjalnych,

- spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

Termin zadania : od miesiąca stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Noclegownia winna prowadzona być na terenie gm. Kutno i w pierwszej kolejności przyjmować mieszkańców gm. Kutno po uzgodnieniu z Kierownikiem GOPS.

 

V. Termin składania ofert.

 

Oferty składać należy do dnia 21 grudnia 2017 roku do godz. 10:00

w Urzędzie Gminy Kutno, ul. Witosa 1, u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój 11, tel. (024) 355 70 22

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

Oferta podmiotu powinna zawierać :

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania

b)informację o terminie i miejscu realizacji zadania

c)szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

d)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania

e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie prowadzenia noclegowni

f)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

g)informację o planowanej wysokości środków finansowych własnych albo  pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

h)inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 

VII. Wzór oferty jest opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r  roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U z 2016 roku, poz. 1300.  Dostępny jest również na stronie www.bip.gminakutno.pl

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest :

- zamieszczenie w ofercie informacji, o której wyżej mowa

- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności

- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres działalności.

 

Oferty rozpatrywane będą dnia 22 grudnia 2017 roku o godz.10:00 w sali Nr 11 Urzędu Gminy, ul. Witosa 1.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

Przy rozpatrywaniu ofert organ :

- dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony

- uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie

- dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania

- uwzględnia zadeklarowany udział środków własnych, środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

  • uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
  •  

W 2016 roku dotację w wysokości 13.000 złotych, a w 2017  roku – 14.000 złotych na prowadzenie noclegowni otrzymało Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu.

 

Kutno dn. 29 listopada 2017 r

 

WÓJT

mgr inż. Jerzy Bryła

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 29-11-2017 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 29-11-2017 10:22