herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

WÓJT GMINY KUTNO Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96,poz.873 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI.

WÓJT GMINY KUTNO


Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96,poz.873 z późn. zm.)oraz

uchwały Nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI.


RODZAJ ZADANIA:


I Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii o charakterze:


1.sportowo-profilaktycznych dla min.30 dzieci

-przewidywana kwota dotacji w 2010 roku wynosi 7.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2009 r. - 6.500 zł.)

2. profilaktyczno-wypoczynkowym dla min. 30 dzieci

-przewidywana kwota dotacji w 2008 roku wynosi 7.000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r.- 6.500 zł.)


  1. Organizacja kolonii i obozów w okresie wakacji o charakterze:

     

1.sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2010 roku wynosi 8.5000 zł.

(zrealizowana dotacja w 2010 r.-8.000 zł.)

2.wypoczynkowo-sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2010 r. Wynosi 8.500 zł.

(zrealizowana dotacja w 2009 r.-8.000 zł.)

3.turystyczno-wypoczynkowy z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2010 roku wynosi 8.500 zł.

(zrealizowana dotacja w 2009 r.-8.000 zł.)

4.terapeutyczno-wypoczynkowym dla min.10 dzieci

- przewidywana kwota dotacji w 2010 roku wynosi 8.500 zł.

( zrealizowana dotacja w 2009 r.-8.000 zł.)OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:


Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci z gminy Kutno.

2.Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

(Dz.u.Nr 264, poz.2207).

3.Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferentów warunków

i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr 96, poz.873, z późn.zm.)


TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Okres wakacji 2010 rokWARUNKI REALIZACJI ZADANIA:


Zlecone zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z wymogami oferty oraz podpisaną w tym zakresie umową.


TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Oferty na realizacje w/w zadań w formie pisemnej (wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć do dnia 02 czerwca 2010 roku do Sekretariatu Urzędu Gminy, ul.Witosa 1, pokój nr 16 do godz.15.oo.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Alkoholizmowi” opatrzoną nazwą i adresem oferenta.


Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej ugkutno.bip.org.pl. oraz

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie, ul.Witosa 1, pokój nr 11.WYMOGI FORMALNE OFERTY:


1.Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

2.Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

-termin i miejsce realizacji zadania publicznego

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

-informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie

-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

-deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:


1.Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 07 czerwca 2010 roku, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację

-zgodność oferty z zadaniem konkursu

-proponowaną jakość wykonania zadania wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań

-przedstawioną kalkulację kosztów zadania

-dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta

-dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem

-udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizacją zadania

2.Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Kutno zostanie zamieszczona

na tablicy ogłoszeń Gminy Kutno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Gminy Kutno.DO OFERT W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:


-wkład rzeczowy, osobowy planowany przez organizację lub podmiot uprawniony w art.3 ust.3 ustawy

-aktualny statut organizacji pozarządowej

-aktualny wyciąg z właściwego rejestru
-zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego

-oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadania

-pisemne rekomendacje dotyczące realizowanych projektów

-inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu


Dodatkowe informacje uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie

ul.Witosa 1, pokój nr 11, tel.(024) 355-70-22.

Kutno dn. 06.05.2010 rok


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 06-05-2010 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2010 14:10