herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska, z dnia 13.03.2018r. znak: OŚ.6220.7.12.2018